• Definicje
 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • a) Adres e-mail Sklepu– adres e-mail sklepu podany w formularzu kontaktowym;
  • b) Adres do korespondencji Sklepu– adres korespondencyjny sklepu podany w formularzu kontaktowym;
  • c) Klient– dokonująca Zamówienia osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych (zgodnie z prawem stanowionym w miejscu przebywania Klienta), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną (w tym również Konsument). W przypadku osób pomiędzy 13 a 18 rokiem życia do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego;
  • d) Konsument– osoba fizyczna, która w Umowie sprzedaży działa w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą, zawodową, handlową lub rzemieślniczą;
  • e) Numer telefonu Sklepu– numer infolinii sklepu podany w formularzu kontaktowym;;
  • f) Podmiot trzeci– osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Sprzedawcą lub Klientem;
  • g) Regulamin– niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
  • h) Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem revitaworld.com, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia na Towary;
  • i) Strona/y– Sprzedawca i Klient;
  • j) Strona Sklepu– strona internetowa revitaworld.com;
  • k) Towar– rzecz ruchoma, dostępna w Sklepie, stanowiąca środek spożywczy, to jest jakąkolwiek substancję lub produkt, przetworzoną, częściowo przetworzoną lub nieprzetworzoną, przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub, której spożycia przez ludzi można się spodziewać lub.
  • l) Umowa sprzedaży–umowa na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru i wydać mu Towar, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę, zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedawcy i Klienta, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (za pomocą strony internetowej, telefonicznie);
  • m) Sprzedawca– Entra Ltd, Suite 4 GX11 1AA, 4 Giro’s Passage, Gibraltar. Incorporation No. 113909
  • n) Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu określające rodzaj i liczbę Towarów składane poprzez formularz zamówienia znajdujący się na Stronie Sklepu lub w sposób, o którym mowa w części IV ust. 5 Regulaminu.
  • o) CEST– należy przez to rozumieć czas środkowoeuropejski letni.
  • p) Faktura VAT– dokument stanowiący podstawę rozliczeń pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, przesyłany lub udostępniany Klientowi przez Sprzedawcę w sposób i formie określonej w niniejszym Regulaminie bądź w innej formie, na którą Klient wyraził zgodę, zawierający informację na temat wysokości należności za zakupiony Towar
 • Postanowienia ogólne.
  • Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
  • Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia według taryfy operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient.
  • Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu przez Podmioty trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną i wyłączną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.
  • Klient jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  • Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, domeny i logotypu Sklepu, a także wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych (np. opisy Towarów), oprogramowania Sklepu oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
  • Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
  • Informacja o cenie Towaru podawana na Stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia Zamówienia, co następuję poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta zgodnie z postanowieniami części IV ust. 8 Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie. W przypadku podania na Stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.
  • Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klientów lub stwierdzone przez Sprzedawcę.
  • Faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę zawiera dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury, a podane przez Klienta w formularzu Zamówienia na Stronie Sklepu lub przy składaniu zamówienia telefonicznie pod Numerem telefonu Sklepu lub listownie pod Adresem do korespondencji Sklepu.
  • Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu przesyłana lub udostępniana jest Faktura VAT w formie elektronicznej. Akceptując treść niniejszego Regulaminu, Klient tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.
  • Klient o którym mowa w pkt II ppkt 10, w każdym czasie może wydać Sprzedawcy dyspozycję rezygnacji z opcji przesyłania lub udostępniania Faktur VAT w formie elektronicznej. Dyspozycja taka zostanie przekazana Sprzedawcy zgodnie z ppkt 12 poniżej.
  • W celu wydania Sprzedawcy dyspozycji rezygnacji z opcji przesyłania lub udostępniania Faktur VAT w formie elektronicznej, Klient powinien:
   • a) zgłosić telefonicznie stosowną dyspozycję pracownikowi Sklepu pod numerem infolinii Sklepu podanym w formularzu kontaktowym, lub
   • b) złożyć dyspozycję w formie pisemnej na Adres do korespondencji Sklepu lub w formie elektronicznej na Adres e-mail Sklepu.
  • Towary będące środkami spożywczymi, po ich odpieczętowaniu przez Klienta nie podlegają zwrotowi.
 • Zasady korzystania ze Sklepu.
Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • a) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie w taki sposób aby nie dochodziło do kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Strony Sklepu, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów produktów i znaków towarowych oraz treści Regulaminu.
 • Zawarcie umowy sprzedaży Towarów poprzez Sklep.
  • Klient może kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży) za pośrednictwem Sklepu lub drogą telefoniczną wybrane przez siebie Towary. Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w części IV ust. 8 Regulaminu.
  • W celu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Sklep należy wejść na Stronę Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (formularz Zamówienia) albo telefonicznie.
  • Zamówienia w Sklepie można składać całodobowo we wszystkie dni. Zamówienia można składać z dowolnego kraju lub terytorium, jednak w niektórych krajach możliwe jest dokonanie zapłaty za Towar wyłącznie w sposób, o którym mowa w ust. 10 lit. b.
  • Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) po godz. 12.00 CEST, w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy są rozpatrywane następnego dnia roboczego (w szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).
  • Można kontaktować się ze Sprzedawcą:
   • a) telefonicznie pod Numerem telefonu Sklepu – w godzinach pracy Sprzedawcy.
   • b) listownie pod Adresem do korespondencji Sklepu – istnieje możliwość składania również Zamówień w ten sposób.
  • Złożenie skutecznego Zamówienia oraz zawarcie Umowy sprzedaży możliwe są wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.
  • Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomości e-mail, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
  • Po rozpatrzeniu i weryfikacji Zamówienia Klient otrzymuje wiadomości e-mail, potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia i fakt zawarcia Umowy sprzedaży.
  • Warunkiem koniecznym przyjęcia do realizacji Zamówienia (co potwierdzane jest zgodnie z postanowieniami ust. 8 powyżej) jest poprawne podanie danych Klienta w formularzu zamówienia, za pośrednictwem telefonu lub listownie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Sprzedawcy co do poprawności danych Klienta, Sprzedawca dokonuje weryfikacji tych danych, przykładowo podejmując kontakt z Klientem. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem lub dokonania weryfikacji danych Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta, zamówienie będzie anulowane przez Sprzedawcę.
  • Ceny Towarów podawane są w wybranej walucie i zawierają koszt wysyłki (z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej), jednak nie zawierają dodatkowych opłat i podatków ponad te właściwe dla miejsca, z którego Sprzedawca dokonuje wysyłki Towaru. Jeśli na terytorium z którego dokonywane jest Zamówienie obowiązują inne podatki, jak również dodatkowe opłaty związane z lokalnym prawem (w tym cło, akcyza, VAT) Klient zobowiązany jest uiścić je we własnym zakresie. W przypadku Umowy sprzedaży poprzez Sklep lub w sposób, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
   • a) gotówką przy odbiorze Towaru – możliwość zapłaty w ten sposób tylko w przypadkach kiedy wyraźnie jest to wskazane na Stronie Sklepu przed złożeniem Zamówienia (z czym wiąże się dodatkowa opłata, o której Klient jest poinformowany przed złożeniem Zamówienia),
   • b) e-przelewem (nie dotyczy zamówień składanych zgodnie z ust. 5 powyżej).
  • Sprzedawca może udzielać rabatu na całość kosztów wysyłki. Sprzedawca podaje o tym informację w widocznym miejscu na Stronie Sklepu. Rabat, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest stosowany wyłącznie przy pierwszej próbie wysyłki Towaru do Klienta w ramach danego Zamówienia. Warunkiem uzyskania przez Klienta rabatu jest dokonanie zapłaty za zamówiony Towar w sposób, o którym mowa w ust. 10 lit. b powyżej.
  • Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu uregulowania całości ceny za Towar.
  • W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowości wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail lub innych danych wskazanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Sklepu (formularza Zamówienia) lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
  • Towar dostarczany jest Klientowi za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej lub wysyłkowej. Termin dostarczenia Towaru wynosi do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej w przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty, o którym mowa w ust. 10 lit. a powyżej albo do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty, w przypadku wyboru przez Klienta sposoby zapłaty, o którym mowa w ust. 10 lit. b powyżej (o ile Towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy). W przypadku, kiedy Towar nie znajduje się w magazynie Sprzedawcy Termin dostarczenia Towaru wynosi do 7 dni roboczych od dnia, w którym Towar znajdzie się w magazynie Sprzedawcy, o której to dacie Klient jest informowany przez Sprzedawcę, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty, o którym mowa w ust. 10 lit. a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty, o którym mowa w ust. 10 lit. b powyżej termin 7 dni roboczych od dnia, w którym Towar znajdzie się w magazynie Sprzedawcy (o której to dacie Klient jest informowany przez Sprzedawcę) ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Klient dokonał zapłaty przed dniem dostarczenia Towaru do magazynu Sprzedawcy. Jeżeli Klient nie dokonał płatności przed dniem dostarczenia Towaru do magazynu Sprzedawcy termin dostarczenia do 7 dni roboczych liczy się od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty, w sposób, o którym mowa w ust. 10 lit. b powyżej.
  • Wszelkie prośby dotyczące konkretnego czasu dostarczenia przesyłki lub zmiany formy płatności należy wpisać w tabeli „Uwagi do zamówienia”.
  • Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
   • a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
   • b) niekompletności przesyłki lub
   • c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia
– Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania powtórnej wysyłki Towaru.
 • Bezpodstawna odmowa przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki lub niepodjęcie przesyłki w terminie (w przypadku dokonania zapłaty, w sposób o którym mowa w ust. 10 lit b powyżej) nie stanowi odstąpienia od Umowy sprzedaży. Klientowi w takim wypadku nie są zwracane koszty pierwszej przesyłki, a dodatkowo Klient ponosi ewentualne koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Stronie Sklepu. Zrealizowanie powtórnej wysyłki możliwe jest po dokonaniu przez Klienta przedpłaty na poczet kosztów powtórnej przesyłki i kosztów zwrotu Towaru do Sprzedawcy (zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Stronie Sklepu) na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 • Bezpodstawna odmowa przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki lub niepodjęcie przesyłki w terminie (w przypadku wyboru sposobu zapłaty, o którym mowa w ust. 10 lit. a powyżej) nie stanowi odstąpienia od Umowy sprzedaży. Klient zobowiązany jest do zapłaty kosztów przesyłki, a dodatkowo kosztów zwrotu Towaru do Sprzedawcy na rachunek bankowy Sprzedawcy zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Stronie Sklepu w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia odmowy odbioru/niepodjęcia przesyłki w terminie. Zrealizowanie powtórnej wysyłki możliwe jest po dokonaniu przez Klienta przedpłaty na poczet kosztów powtórnej przesyłki i kosztów zwrotu Towaru do Sprzedawcy (zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Stronie Sklepu) na rachunek Sprzedawcy.
 • Postanowienia ust. 17 i 18 powyżej nie obowiązują w przypadku odstąpienia Klienta od Umowy sprzedaży.
 • Pouczenie o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta (prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Towaru będącego środkiem spożywczym, jeżeli zapieczętowane opakowanie takiego Towaru zostało otwarte po dostarczeniu)
  • Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  • Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie Towaru.
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest poinformować pisemnie pod Adresem do korespondencji Sklepu lub na adres e-mail Sklepuo swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane przesyłką pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną).
  • Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient będący Konsumentem może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na Stronie Sklepu (za pomocą formularza kontaktowego). Jeżeli Klient będący Konsumentem skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
  • Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od tego Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta będącego Konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
  • Zwrotu płatności, o którym mowa w ust. 6 powyżej Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta będącego Konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient będący Konsumentem nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Towar powinien zostać odesłany Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient będący Konsumentem odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
  • Klient będący Konsumentem zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w szczególności te, o których mowa w części IX ust. 1 Regulaminu). Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN Szczegółowe koszty zwrotu Towaru wskazane są na Stronie Sklepu.
  • Klient będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • Niezgodność Towaru z umową oraz reklamacja Klienta
  • Bez uszczerbku dla postanowień ust. 2 do 4 poniżej jeżeli po otrzymaniu przesyłki okaże się, że Towar posiada wady fizyczne (w tym uszkodzenia mechaniczne) powstałe podczas dostawy lub tkwiące od początku w Towarze, należy odesłać przesyłkę do Sprzedawcy. Towar w takim wypadku podlega wymianie na pełnowartościowy (wolny od wad fizycznych).
  • W przypadku niezgodności doręczonego Towaru z Umową sprzedaży lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Klienta należy powiadomić o tym Sprzedawcę. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego złożenia (przy czym w tym terminie Sprzedawca może najpóźniej nadać przesyłkę lub wysłać wiadomość e-mail stanowiące odpowiedź na reklamację). Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sprzedawcy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj naruszenia jego praw do jakiego doszło. Powyższe dotyczy również Klientów nie będących Konsumentami.
  • W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium miejsca zamieszkania Konsumenta. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  • Klient w każdym czasie może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez Podmiot trzeci i w tym celu:
   • a) wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
   • b) wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
   • c) o ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego rzecznika konsumentów lub innego podmiotu wykonującego podobne funkcje.
  • W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Sprzedawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.
 • Oferty specjalne, promocje i rabaty
Dla wybranych Towarów obowiązuje:
 • a) oferta specjalna, której szczegółowe warunki zamieszczone są w odrębnym regulaminie,
 • b) gwarancja satysfakcji, której szczegółowe warunki zamieszone są w odrębnym regulaminie.
 • Rezygnacja z Zamówienia
  • Klient jest uprawniony do wycofania złożonego Zamówienia jeżeli Zamówienie nie zostało jeszcze przetworzone i nie zostało zlecone do wysyłki. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na Stronie Sklepu i złożyć za jego pomocą oświadczenie o rezygnacji z Zamówienia podając unikalny numer zamówienia, adres e-mail, imię i nazwisko. Dane w oświadczeniu o rezygnacji muszą być zgodne z danymi z Zamówienia. W przypadku nie spełnienia warunków, o których mowa w niniejszym ustępie, w szczególności przekazania informacji o rezygnacji z Zamówienia inną drogą niż ww. formularz kontaktowy, rezygnacja nie zostanie uznana za skuteczną i Zamówienie zostanie zrealizowane, a Konsument poniesie wszelkie koszty związane z zawartą Umową sprzedaży. Możliwość rezygnacji z Zamówienia dotyczy tylko zamówień nieopłaconych.
 • Zwroty
  • Towar zwracany przez Klienta powinien być tak zabezpieczony aby nie uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiedniego opakowania zapewniającego zabezpieczenie Towaru przed uszkodzeniem.
  • W celu usprawnienia obsługi, zwracane Towary powinny być oznaczone numerem zwrotu: Order ID. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem Strony Sklepu lub poprzez formularz kontaktowy. Numer Order ID powinien być opisany w czytelny sposób w widocznym miejscu na przesyłce. Sprzedawca nie może zagwarantować odbioru przesyłek bez widocznego numeru Order ID.
 • Odpowiedzialność.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   • a) utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy;
   • b) skutki korzystania ze Sklepu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
   • c) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Sprzedawcy okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym lub infrastrukturalnym.
  • Administrator danych osobowych.
   • Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca a dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu związanym z zawarciem Umowy sprzedaży oraz przedstawiania ofert handlowych Sprzedawcy i będą udostępniane innym odbiorcom wskazanym w Załączniku. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży.
   • Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
  • Postanowienia przejściowe i końcowe.
   • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
   • Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
   • Towary oferowane za pośrednictwem Sklepu spełniają wszystkie wymagania prawne istniejące na terytorium siedziby Sprzedawcy (tj.Warszawa). Osoba zainteresowana Towarem powinna we własnym zakresie zapoznać się z lokalnym prawem znajdującym zastosowanie do Umowy sprzedaży, przechowywaniem i używaniem Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu, oraz przestrzegać tego prawa.
   • W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Sprzedawca będący wyłącznie podmiotem zajmującym się sprzedażą Towarów oświadcza, że nie ma na celu sugerowania w jakikolwiek sposób związku ze znakami towarowymi, nazwami handlowymi, oznaczeniami producentów i firm jakie zostały wykorzystane na Stronie Sklepu.
   • Zabrania się kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Strony Sklepu, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów produktów i marek, treści Regulaminu oraz dowolnej zawartości Strony Sklepu.
   • Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie Sklepu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
   • Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży.
   • W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem Regulamin może być zmieniony jedynie za wyraźnym porozumieniem Sprzedawcy i Klienta będącego Konsumentem.
   • Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016r.